วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

สัญลักษณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

สัญลักษณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 6 และมีพื้นที่กว้างเป็นอันดับที่ 17 ของประเทศไทย ในสมัยก่อนบุรีรัมย์เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโคตรบูรและอาณาจักรทวารวดี เคยเป็นเมืองขึ้นกับเมืองนครราชสีมา

แผนที่ จังหวัด บุรีรัมย์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น