วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2556

สัญลักษณ์ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัญลักษณ์ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University) ตราพระเกี้ยว หรือ จุลมงกุฎ เป็นศิราภรณ์ประดับพระเกศาหรือพระเศียรของพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ และเป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การใช้พระเกี้ยวเป็นเครื่องหมายประจำสถาบันการศึกษานั้น มีมาตั้งแต่สมัย "โรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือน" โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระเกี้ยวเป็นเครื่องหมายหน้าหมวกของนักเรียน


ตราพระเกี้ยว
ตราพระเกี้ยว
ตราพระเกี้ยว
ตราพระเกี้ยว
ตราพระเกี้ยว
ตราพระเกี้ยว
ตราพระเกี้ยว
ตราพระเกี้ยว
รวมสัญลักษณ์ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบบต่างๆ ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ ได้ที่นี่

3 ความคิดเห็น: