วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น


ลักษณะตราสัญลักษณ์  ในชั้นแรกนั้นเป็นรูปพระธาตุพนม ทั้งสองข้างมีลายช่อกนกเปลวลอย ส่วนล่างสุดขององค์พระธาตุเป็นชื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นบนแพรแถบ ต่อมา ให้ปรับปรุงแก้ไขลายกนกเป็นรูปเทวดาอัญเชิญมิ่งขวัญสิริมงคลพนมประทานสู่สถาบัน และเปลี่ยนแถบแพรป้ายชื่อเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่บนขอนไม้ พื้นหลังแบ่งเป็น ๓ ช่อง มีความหมายถึง คุณธรรมของนักศึกษา ๓ ประการ ได้แก่

-วิทยา คือ ความรู้ดี

-จริยา คือ ความประพฤติดี

-ปัญญา คือความฉลาด เกิดแต่การเรียนดี และคิดดี

สาเหตุที่กำหนดให้พระธาตุพนมเป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น เนื่องจากตระหนักว่าพระธาตุพนมเป็นปูชนียสถานสำคัญ เป็นมิ่งขวัญสิริมงคลอันเป็นที่เคารพบูชาของ ชาวไทย-ลาว ทั้งสองฝั่งโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เช่นเดียวกัน ที่จะต้องเป็นศูนย์รวมความคิด สติปัญญาของสังคมและเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออัตลักษณ์ มหาวิทบาลัยขอนแก่น
อัตลักษณ์ มหาวิทบาลัยขอนแก่น

ตราประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตราประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตราประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตราประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตราประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตราประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตราประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตราประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น