วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2497 อักษรย่อ มนร. สถาปนาสถาบันเมื่อ พ.ศ. 2553 ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร) เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของกรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยมี 2 คณะเริ่มแรกคือ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ (ระวังสับสนกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)
ตราประจำมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ตราประจำมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น